Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny działa  przez 5 dni w tygodniu(pon.-pt.) od godz.7.30-15.30 przez 12 miesięcy(z możliwością prowadzenia zajęć z hipoterapii, logopedii w soboty). Rehabilitacją objętych jest 10 ONI ze sprzężeniami z terenu powiatu gryfińskiego. Działalność placówki wspólnie z WTZ prowadzona jest w budynku użyczonym przez Powiat Gryfiński w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 33.

Finansowanie placówki ze środków PFRON w ramach ogłaszanych konkursów. Pracę świadczą instruktorzy terapii zajęciowej, logopeda, psycholog, rehabilitant, opiekun osoby niepełnosprawnej.Dodatkowo pracę świadczą wolontariusze.

Prowadzone formy wsparcia to:zajęcia plastyczne, biblioterapia,  trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, hortiterapia, terapia logopedyczna, psychologiczna, zajęcia rehabilitacyjne i ruchowe, zajęcia na basenie, hipoterapia.  Formy wsparcia odbywają się z podziałem na grupy oraz indywidualnie.Dla każdego beneficjenta opracowywane przez kadrę są Indywidualne Plany Działania. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w ZR-T to zespół działań zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym udziale tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej, z uwzględnieniem wszystkich rodzajów potrzeb osób niepełnosprawnych w procesie rehabilitacyjnym.

 Prowadzona rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez: wyrabianie zaradności osobistej i pobudzenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.Beneficjenci poza obowiązkowym wsparciem, a w ramach działalności Stowarzyszenia biorą udział w imprezach integracyjnych, zawodach sportowych.W ramach zadania planowane są wyjazdy do kina,teatru oraz wyjazdy integracyjno-terapeutyczne (z noclegiem poza domem rodzinnym).